• Millî Kültür

  • Millî Kültür

  • Kültür, milli; medeniyet, milletler arasıdır.

  • "Medeniyet gül alıp gül satmak, gülü gül ile tartmaktır. Ömer Özercan

Copyright 2020 - Custom text here

Kölelikten Efendiliğe (Birlik ve Beraberlik Çağrısı)

Yazar:         Sâmiha Ayverdi
Kirap Adı:   Kölelikten Efendiliğe
Yayınevi:     Kubbealtı Neşriyat
Yayın Yılı:    1978

Çağının en önemli mütefekkir yazarlarından birisi olan Sâmiha Ayverdi, bu kitabta bütün İslâm âlemine birlik ve berâberlik çağrısı yapar ve şu cümle ile başlar;

"Bu risâle, İslâmla şereflenmiş her Müslüman milletin kitabıdır ve îlâ-yı kelimetullaha dâvettir."

Samiha Ayverdi Hanımefendinin bu çağrısı Kur'an emridir.

Enfal: 73. âyette şöyle yazmaktadır:

Bütün bunlarla birlikte, [unutmayın ki] hakkı inkara şartlanmış olanlar birbirleriyle müttefiktirler;  siz de (birbirinizle) öyle olmadıkça yeryüzünde fitne ve büyük bir karışıklık baş gösterecektir.

"İtiraf etsek de etmesek de, islâm'ın çatısı al­tında birleşmiş olması lâzım gelen milletler ve topluluklar, aslında, dağılmış bir zincirin halka­ları gibi, parçalar hâlinde bölük bölüktür. Yek­pare ve birbirine kenetli olması îcap eden bu par­çaları yeniden birbirine lehimleyip, birleştirecek olanlar da, herhangi şahsî bir ihtiras, zümre ve siyâset endişesiyle gözleri şaşılaşmamış ve gö­nülleri kararmamış âlimler ve müşavirler kadrosunun desteğini kazanmış emirler, devlet reisle­ri, cumhurbaşkanları ve kütlelerin idâri ipuçları­na hâkim olan şuurlu devlet adamlarıdır."

 

"Bir zamanlar dünyâya parmak ısırtmış, yol göstermiş, ışık saçmış olan islâm dünyâsının bo­ğazında, hâlâ Muhammed ümmetinin îmânına diş bileyenlerin doladıkları çember takılı bulun­maktadır. Amma bu kölelik alâmeti, artık oldu­ğu yerden sökülüp çıkarılmalıdır. Çünkü dünya, İslâmiyet'in efendilik devrini tanımış, yaşamış, mesut olmuş, yüzü gülmüştür. Bugün de ona hasrettir. İslâmiyet'in, yolunu şaşırmış, aradığı­nı bilip bulamamış, akıl almaz maddî imkânları­na rağmen ne yapacağını kestiremez olmuş bu gökkubbe ehline, yeni bir harman, yeni bir istif ile gelip tekrar insan oğlunu selâmete çıkarması ondan beklenen bir ilâhî vecîbedir."

 

"İslâm, dünyânın direğidir. Onun için müslüman dünyâsının salâhı ve uyanışı, kâinatın sa­lâhı ve uyanışı; kargaşalığı ve fesadı ise kâinatın kargaşalığı ve fesadıdır. Yeter ki evvelâ İslâm âlemi, yattığı gaflet döşeğinden fırlayıp kalksın, ondan sonra da imdat bekleyen dünyaya el uzatsın."

"… İslam Birliği çatısı kurmanın, istisnâsız bütün Müslüman ülkeler için artık bir ölüm kalım zarûreti olduğunu görmezlikten gelip, bu muhteşem ve ilâhi fırsatı kaçırmış olmayalım."

f t g m